- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

L

U. Sapkal, Lakshman, P.G. Scholar, Dept. of Shalya Tantra, S.V.N.H.T’S Ayurved Mahavidyalaya, Rahuri Factory, Ahmednagar, Maharashtra, India.

S