G.K.M, Pathirana, Gampaha Wickramarachchi Ayurveda Institute, University of Kelaniya Yakkala, Sri Lanka