V Shekokar, Anantkumar, H. O. D, Dept. of Shalya Tantra, S.V.N.H.T’S Ayurved Mahavidyalaya, Rahuri Factory, Maharashtra, India., India