International Journal of Ayurveda and Pharma Research

Vol 7, Issue 2: February 2019

Table of Contents

Articles

*D.P.A. Dissanayake, S. Sivaganesh, M.H.A. Tissera, S.M. Handunnetti
Roopa L, Shamsha Fiaz, Dingari Laksmana Chary, *Bali Yogitha M.R
Sinimol T. P
*Amit Ashok Gajarmal, Sharma Gaurav, Rath Sudipt
*Chaitra lakshmi K N, Jairaj P Basarigidad
Navinkumar M, Nivetha G, *Radha P, Ahamed Mohideen M
Samata Tomar, *Pravin Madhukar Jawanjal
Vikram S, Valsan Smrithi, *Rachana Bhat, Sruthi C.V, Sahni Amrutha
Monica Aggarwal
*Sarla Gwala, Mahesh Kumar Sharma, Gyan Prakash Sharma