International Journal of Ayurveda and Pharma Research

Vol 6, Issue 8: August 2018

Table of Contents

Articles

*Ansary Panamthanathil Yusuf, Shajahan M A
*Swati.S. Suvarna, Rathi S, S.M. Pasha
*Shyamveer Ghuraiya, Sisir Kumar Mandal
*Niladri Bihari Mishra, Kekuda Prashanth, Kulkarni Pratibha, Akshay kumar
*Binitha P, N. Vijayakumar, Asha Sreedhar
*Surumi Salahudeen, Jollykutty Eapen, V.C Indulekha
Sheweta Kotwal, Daya Shankar Singh
*Triveni Raina, Swapnil Saini, Dalip Sharma
*Vidyasagar Panchal, Prashanth A.S
Umakant N. Rabb
*Arjun Sasikumar, Aswathy M
*Astha Sharma, Shiv Shankar Shukla
*Richa Tripathi, Singh Rashmi
*Tekade Anand, Daulatkar Kavita
*Anshul Chauhan, Alok Srivastava, Priya Kutiyal, Sapna Kumari Viswas, Vandana chauhan