International Journal of Ayurveda and Pharma Research

Vol 5, Issue 9: September 2017

Table of Contents

Articles

*P.N. Jayasingh, Robin J Thomson
*Priyakshi Borkotoky, Bishnu Prasad Sarma
*Binitha A, Malay Pathak
*Sariga K S, Shajahan M A
*R. M Kalpana, Bulusu Sitaram
*Nibedita Sarmah, Anup Baishya
Sathiya Bama M, Raja Lakshmi SP, Srinivasan V, Ramamurthy M, Elansekaran S, Kanniyakumari M, *Christian GJ
*Sreekutty Jayan, Deepa Dr
*Amiya Rabha, Hemen Kalita
*Kanchan M Borkar, Anantkumar V Shekokar
Tomar Pravesh, *Garg Saloni
*Y Sharada Sphoorthi, Ajantha Dr
*Bilal Ahmad Wani, Sisir Kumar Mandal, Pawankumar Godatwar
*Aditya Kumar Shil, Priyanka Sahu, P. Hemantha Kumar
*Vikas Rana, Anjana Mishra, B.L. Mehra