International Journal of Ayurveda and Pharma Research

Vol 4, Issue 5: May 2016

Table of Contents

Articles

*K Bharathi, B Pushpalatha, Sushila sharma
*N Kavya, B Kavya, Rama Rao V, Kishore Kumar R, Shubhashree MN, Shiddamallayya N, Sulochana Bhat
*P.V.Mahesh Babu, K.V. Shivudu, T. Maheswar, A.J.V. Saiprasad
G.C. Nanda
*Gunjan Garg, Gopesh Mangal, N.S. Chundawat
*S. Elansekaran, V. Thanigavelan, M. Logamanian
*Arya Rishi, Singh D.C, Tiwari R.C, Tripathi B.M
*S.P. Rajalakshmi, V. Srinivasan, M. Ramamurthy, S. Elansekaran, G.J. Christian
*Dipti Rekha Sarma, Karab Ali, Jyotirmoy Sarmah
*Mona Bajpai, Meenakshi Malik, K.Venkat Shivudu
*Ritu singh, D.C.Singh Chauhan, Pravesh Tomar
*Rekha sangdala, Mona Bajpai, Meenakshi Malik, K.Venkat Shivudu
*Rajveer Sason, Anita Sharma, Neelam Arya
*Kajaria Divya, Arun Gupta
*Anup Jain, Gupta Arun, Kumar Ashok