International Journal of Ayurveda and Pharma Research

Vol 2, Issue 6: October 2014

Table of Contents

Articles

*Dhanya P.V, Anjali Bharadwaj, Baidyanath Mishra
*Nikhate Sunil P, Kodape Dattatrey T
*Arun Babu. P.S, S.V. Shailaja, Baidyanath Mishra
*Mamata Dastapure, Veena Shekar, Sujathamma K, Mamatha KV, Baidyanath Mishra
*Kumar Sanjeev, Singh Deepika, Abhishek Kumar, Dwivedi Kamal Nayan
Ketki Prakash Adhav, *Kunal H. Lahare, Anantkumar V Shekokar, Prakash Adhav
*Sarang Jadhav, K Padmasaritha, Sunita Siddesh, B. Mishra
*Tribhuvan Pareek, S. N. Belavadi, U. V. Purad
*Renu V T, Mamatha K V, Hamsaveni V, Baidyanath Mishra
Md. Ghani, V. Suresh, S. Raju, *Md. Mustafa
*Parmar Meena, Parmar Gaurav