G, Thusitha, Gampaha Wickramarachchi Ayurveda Institute, University of Kelaniya Yakkala, Sri Lanka