Bhat, Sulochana, Research officer, Scientist - 3 (Ayurveda), Regional Ayurveda Research Institute for Metabolic Disorders G.C.P.Annexe, Ashoka Pillar, Jayangar, Bengaluru, Karnataka, India