Brahmanand, Sharma, Asst. professor, PG Department of Kayachikitsa, Dr.Sarvaepalli Radhakrishanan Raj. Ayurved University Jodhpur, Rajasthan, India