V Shekokar, Anantkumar, Professor & H.O.D., Dept. of Shalya Tantra, S.V.N.H.T Ayurved College, Rahuri Factory, Rahuri, Maharashtra, India