Bhat, *Rachana, Post Graduate Scholar, Department of Rasashastra and Bhaishajya Kalpana, Sri Sri College of Ayurvedic Science and Research, Banglore, Karnataka, India