V S, *Nimmy, PG Scholar, Dept. of Dravyaguna Vijnana, Govt. Ayurveda College, Thiruvananthapuram, Kerala, India