1.
Khandagale Sandip.S, Supekar Amol.V, Sarukh Vikram.S, Bhasme Prajakta.S, Shaikh Akiburrehman, Shaikh Uwes, Shaikh Fardin. Formulation and Evaluation of Herbal Neem Anti-Dandruff Shampoo. Int J Ayu Pharm Res [Internet]. 2023Jan.15 [cited 2024Jul.15];10(12):36-1. Available from: https://ijapr.in/index.php/ijapr/article/view/2471