Shashi Rekha V. “Ayurveda Upachara on Amavata”. International Journal of Ayurveda and Pharma Research, Vol. 12, no. 1, Feb. 2024, pp. 76-79, doi:10.47070/ijapr.v12i1.3069.