[1]
Manisha Goyal, Govind Sahay Shukla, Ravipratap Singh, and Vishvendra Singh, “Pharmaceutical Standardization of Sharpunkha Kshar (Lavana): A Miraculous Hepatoprotective Drug”, Int J Ayu Pharm Res, vol. 12, no. 5, pp. 74-80, Jun. 2024.