[1]
Shashi Rekha V, “Ayurveda Upachara on Amavata”, Int J Ayu Pharm Res, vol. 12, no. 1, pp. 76-79, Feb. 2024.