[1]
Kavita Kanyal, Puspa Priyadarshini, Shambhu Kumar Suman, Pallavi Bharti, and Vijay Shankar Pandey, “An Applied Study of Indriya Sthana w.s.r. to its Importance in Pariksha”, Int J Ayu Pharm Res, vol. 11, no. Suppl3, pp. 11-19, Aug. 2023.