[1]
Resmi Babu and S.TharaLakshmi, “Microbial Stability of Nayopayam Pravahi Kwatha ”, Int J Ayu Pharm Res, vol. 10, no. 10, pp. 1-6, Nov. 2022.