[1]
Kalpana Khanduri, Gunjan Sharma, Priyanka Chauhan, and Ram Agochar Bhatt, “A Clinical Study on Efficacy of Jivaniya Ghritapana in Shushkakshipaka (Dry Eye Syndrome)”, Int J Ayu Pharm Res, vol. 10, no. 6, pp. 9-14, Jul. 2022.