[1]
Bandyopadhyay Sayantika, Ghosh Sukumar, and Kar Pulak Kanti, “A Comparative Study of Dashamooladi Nasya & Dashamooladi Ghana Vati in the Management of Vishvachi w.s.r to Cervical Spondylosis”, Int J Ayu Pharm Res, vol. 10, no. 5, pp. 7-16, Jun. 2022.