[1]
Mrudula Divakaran, K L Virupaksha Gupta, and Saravanan B, “Pharmaceutical Study of Arkamanashiladi Tailam”, Int J Ayu Pharm Res, vol. 9, no. 11, pp. 9-14, Dec. 2021.