[1]
Abnave Prajkta Dilip and Avalaskar Amit D, “Vrikshayurved Plantation Techniques: A Review”, Int J Ayu Pharm Res, vol. 9, no. 8, pp. 34-39, Sep. 2021.