[1]
Gurav Vishal Prabhakar and Gannur Prasadshakti G, “Role of Bala (Immunity) in Covid-19 Pandemic: An Ayurvedic Review”, Int J Ayu Pharm Res, vol. 9, no. 6, pp. 69-74, Aug. 2021.