[1]
Praveen Kumar, Santosh Kumar Vishwakarma, and Jai Kumar Singh, “A REVIEW ON VRANOKTA CHIKITSA OF VISHAJA VRANA MENTIONED IN SUSHRUTA SAMHITA KALPASTHANA”, Int J Ayu Pharm Res, vol. 9, no. 4, pp. 67-73, Jun. 2021.