[1]
Shalvi Sharma, Dave Hetal H, Bharathi K, Choudhary Poonam, and Dash Bhagyaranjan, “PITTAJA ARTAVADUSHTI AND ITS TREATMENT: A CASE STUDY”, Int J Ayu Pharm Res, vol. 9, no. 1, pp. 53-61, Feb. 2021.