[1]
Komal Gurjar, Poonam Choudhary, K.Bharathi, and B.Pushpalatha, “EFFECT OF APAMARGA KSARTAIL UTTARBASTI AND PHALAGHRITA IN BILATERAL TUBAL BLOCKAGE- A CASE STUDY”, Int J Ayu Pharm Res, vol. 8, no. 12, pp. 77-81, Jan. 2021.