[1]
Barik LD*, Debnath SK, Sahu DS, and Hazra J, “CLINICAL EVALUATION OF APAMARGA PRATI-SHARANIYA (TEEKSHNA) KSHARA (LOCAL APPLICATION) HARITAKI CHURNA IN THE MANAGEMENT OF ARSHA (HEMORRHOIDS)”, Int J Ayu Pharm Res, vol. 8, no. 1, pp. 69-73, Feb. 2020.