[1]
Ranjana Negi and Gunjan Sharma*, “ANALYTICAL STUDY OF YASHTAYADI LEPA IN VIDALAKA KARMA”, Int J Ayu Pharm Res, vol. 8, no. 1, pp. 51-55, Feb. 2020.