[1]
*Vijaya Lekshmi R, M. A. Shajahan, and V.C. Indulekha, “ETHNOBOTANY OF KERALA’S KARKIDAKA KANJI (MEDICATED GRUEL)”, Int J Ayu Pharm Res, vol. 7, no. 8, pp. 58-62, Oct. 2019.