[1]
Prashant Sakharam Bhokardankar, Sandeep Gorakh Mane, and Bhupendra Prakash Khairanar, “AN OVERVIEW OF SHATAVARI (ASPARAGUS RACEMOSUS) AN AYURVEDIC DRUG ”, Int J Ayu Pharm Res, vol. 7, no. 7, pp. 60-65, Sep. 2019.