[1]
B.Pushpalatha, Sujata Kadam, K.Bharathi, and K.S Sakhitha, “PREPARATION AND PHYSICOCHEMICAL EVALUATION OF MRIDU APAMARGA KSHARA ”, Int J Ayu Pharm Res, vol. 7, no. 4, pp. 16-20, Jul. 2019.