[1]
P. Kiran Bhikaji, T. Mangala P, M. D. Sudhakar, and J. Manju Namdev, “THE EFFECT OF WHEATGRASS JUICE ON HEMOGLOBIN LEVEL W.S.R. TO SAMANYA-VISHESHA SIDDHANTA”, Int J Ayu Pharm Res, vol. 3, no. 7, Dec. 2015.