Shashi Rekha V (2024) “Ayurveda Upachara on Amavata”, International Journal of Ayurveda and Pharma Research, 12(1), pp. 76-79. doi: 10.47070/ijapr.v12i1.3069.