Khandagale Sandip.S, Supekar Amol.V, Sarukh Vikram.S, Bhasme Prajakta.S, Shaikh Akiburrehman, Shaikh Uwes and Shaikh Fardin (2023) “Formulation and Evaluation of Herbal Neem Anti-Dandruff Shampoo”, International Journal of Ayurveda and Pharma Research, 10(12), pp. 36-41. doi: 10.47070/ijapr.v10i12.2471.