Praveen Kumar, Santosh Kumar Vishwakarma and Jai Kumar Singh (2021) “A REVIEW ON VRANOKTA CHIKITSA OF VISHAJA VRANA MENTIONED IN SUSHRUTA SAMHITA KALPASTHANA”, International Journal of Ayurveda and Pharma Research, 9(4), pp. 67-73. doi: 10.47070/ijapr.v9i4.1825.