Shalvi Sharma, Dave Hetal H, Bharathi K, Choudhary Poonam and Dash Bhagyaranjan (2021) “PITTAJA ARTAVADUSHTI AND ITS TREATMENT: A CASE STUDY”, International Journal of Ayurveda and Pharma Research, 9(1), pp. 53-61. doi: 10.47070/ijapr.v9i1.1709.