Prashant Sakharam Bhokardankar, Sandeep Gorakh Mane and Bhupendra Prakash Khairanar (2019) “AN OVERVIEW OF SHATAVARI (ASPARAGUS RACEMOSUS) AN AYURVEDIC DRUG ”, International Journal of Ayurveda and Pharma Research, 7(7), pp. 60-65. doi: 10.47070/ijapr.v7i7.1256.