Shashi Rekha V. 2024. “Ayurveda Upachara on Amavata”. International Journal of Ayurveda and Pharma Research 12 (1), 76-79. https://doi.org/10.47070/ijapr.v12i1.3069.