MANISHA GOYAL; GOVIND SAHAY SHUKLA; RAVIPRATAP SINGH; VISHVENDRA SINGH. Pharmaceutical Standardization of Sharpunkha Kshar (Lavana): A Miraculous Hepatoprotective Drug. International Journal of Ayurveda and Pharma Research, v. 12, n. 5, p. 74-80, 10 Jun. 2024.