SHASHI REKHA V. Ayurveda Upachara on Amavata. International Journal of Ayurveda and Pharma Research, v. 12, n. 1, p. 76-79, 4 Feb. 2024.