KHANDAGALE SANDIP.S; SUPEKAR AMOL.V; SARUKH VIKRAM.S; BHASME PRAJAKTA.S; SHAIKH AKIBURREHMAN; SHAIKH UWES; SHAIKH FARDIN. Formulation and Evaluation of Herbal Neem Anti-Dandruff Shampoo. International Journal of Ayurveda and Pharma Research, v. 10, n. 12, p. 36-41, 15 Jan. 2023.