KALPANA KHANDURI; GUNJAN SHARMA; PRIYANKA CHAUHAN; RAM AGOCHAR BHATT. A Clinical Study on Efficacy of Jivaniya Ghritapana in Shushkakshipaka (Dry Eye Syndrome). International Journal of Ayurveda and Pharma Research, v. 10, n. 6, p. 9-14, 10 Jul. 2022.