GURAV VISHAL PRABHAKAR; GANNUR PRASADSHAKTI G. Role of Bala (Immunity) in Covid-19 Pandemic: An Ayurvedic Review. International Journal of Ayurveda and Pharma Research, v. 9, n. 6, p. 69-74, 4 Aug. 2021.