SHALVI SHARMA; DAVE HETAL H; BHARATHI K; CHOUDHARY POONAM; DASH BHAGYARANJAN. PITTAJA ARTAVADUSHTI AND ITS TREATMENT: A CASE STUDY. International Journal of Ayurveda and Pharma Research, v. 9, n. 1, p. 53-61, 9 Feb. 2021.