BARIK LD*; DEBNATH SK; SAHU DS; HAZRA J. CLINICAL EVALUATION OF APAMARGA PRATI-SHARANIYA (TEEKSHNA) KSHARA (LOCAL APPLICATION) HARITAKI CHURNA IN THE MANAGEMENT OF ARSHA (HEMORRHOIDS). International Journal of Ayurveda and Pharma Research, v. 8, n. 1, p. 69-73, 2 Feb. 2020.