PRASHANT SAKHARAM BHOKARDANKAR; SANDEEP GORAKH MANE; BHUPENDRA PRAKASH KHAIRANAR. AN OVERVIEW OF SHATAVARI (ASPARAGUS RACEMOSUS) AN AYURVEDIC DRUG . International Journal of Ayurveda and Pharma Research, v. 7, n. 7, p. 60-65, 25 Sep. 2019.