Shashi Rekha V. (2024). Ayurveda Upachara on Amavata. International Journal of Ayurveda and Pharma Research, 12(1), 76-79. https://doi.org/10.47070/ijapr.v12i1.3069