Khandagale Sandip.S, Supekar Amol.V, Sarukh Vikram.S, Bhasme Prajakta.S, Shaikh Akiburrehman, Shaikh Uwes, & Shaikh Fardin. (2023). Formulation and Evaluation of Herbal Neem Anti-Dandruff Shampoo. International Journal of Ayurveda and Pharma Research, 10(12), 36-41. https://doi.org/10.47070/ijapr.v10i12.2471